Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, że: 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Sobieskiego 8.

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej iod@biblioteka.chorzow.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Jako administrator Miejska Biblioteka Publiczna, będzie przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu spełnienia ustawowego obowiązku, jakim jest udostępnianie materiałów bibliotecznych, co, związane jest z wydaniem karty czytelnika, założeniem i prowadzeniem konta czytelniczego oraz kontrolą udostępniania zbiorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz 4 ust. 1 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.),
 2. aby móc się z skontaktować w sprawach związanych z użytkowaniem bądź udostępnianiem materiałów bibliotecznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. w celu dostępu do usług elektronicznych, w tym katalogu prosimy o podanie adresu e-mail (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub przez okres wskazany przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 1. Dane niezbędne do założenia konta w systemie bibliotecznym i wydania karty czytelnika, będą przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła ważność karty czytelnika.
 2. Natomiast dane kontaktowe w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, które zostały przekazane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu ustania celu, w jakim zostały przekazane lub do czasu odwołania zgody.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych czytelników mogą być: firma obsługująca system biblioteczny oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Pani / Pana prawa jako osoby, której dane dotyczą:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania, uzupełnienia) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych, które są bezpodstawnie przetwarzane
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Powyższe uprawnienia na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących mogą być ograniczone lub wyłączone. W takim wypadku, skorzystanie z danego uprawnienia będzie niemożliwe.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane lub w inny sposób przekazane administratorowi.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe, będzie skutkowało brakiem możliwości rejestracji i korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.

Wyrażenie przez Panią / Pana zgody na podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne, a jej niewyrażenie w żaden sposób nie wpłynie na możliwość korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dokument utworzony dnia: 2019-06-06 10:20:11
Ostatnia modyfikacja dnia: 2021-11-04 10:15:24
Liczba wyswietleń dokumentu: 2633
Wprowadził(a): Anna Jagiellończyk-Juraś

Używamy Cookie

Na stronie internetowej
wykorzystywane są pliki cookies,
czyli małe pliki umożliwiające
prawidłowe wyświetlanie treści
oraz analizy ruchu na stronie.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE