Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zasady udostępniania informacji publicznej:

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:

  1. Ogłoszenia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Wyłożenia, wywieszenia informacji w instytucji w miejscu ogólnie dostępnym.
  3. Udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe, Miejska Biblioteka Publiczna jest obowiązana poinformować wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku. Wypełniony wniosek, należy przekazać do Biblioteki pocztą, złożyć w sekretariacie Biblioteki, przesłać pocztą elektroniczną na e-mail.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Biblioteka poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Odmowa udzielenia informacji może wynikać z przepisów o ochronie informacji niejawnych, przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. danych osobowych, bankowych, handlowych itp.), ze względu na prywatność osoby fizycznej, tajemnicę instytucji, tajemnicę skarbową, statystyczną.

Wniosek w załączniku.

załącznik - Plik PDF - 216.76 [ KB ]

Dokument utworzony dnia: 2018-02-22 13:10:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 2022-03-15 12:45:48
Liczba wyswietleń dokumentu: 2149
Wprowadził(a): Anna Jagiellończyk-Juraś

Używamy Cookie

Na stronie internetowej
wykorzystywane są pliki cookies,
czyli małe pliki umożliwiające
prawidłowe wyświetlanie treści
oraz analizy ruchu na stronie.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE