Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHORZOWIE

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej zwanej dalej „Biblioteką” jest Statut nadany uchwałą Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 26.10.2000 r. nr XXX/388/2000 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie.
 2. Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Biblioteki, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych.
 3.  Wprowadza się:
  1. Graficzny schemat organizacyjny Biblioteki jako załącznik nr 1 do Regulaminu
  2. Wykaz placówek jako załącznik nr 2 do Regulaminu
  3. Wykaz podstawowych spraw zastrzeżonych do osobistej decyzji dyrektora jako załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. Działalnością i pracą Biblioteki kieruje dyrektor Biblioteki
 5. Każda komórka organizacyjna gromadzi dokumenty według obowiązującej instrukcji dotyczącej obiegu dokumentów finansowo - księgowych.

§ 2

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 1. Funkcjonowanie Biblioteki opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 2. Dla wykonania zadań utworzono działy, referaty, samodzielne stanowiska pracy, Bibliotekę Centralną, Czytelnię Naukową i Czasopism, filie oraz punkty biblioteczne. Do zakresu działania wyżej wymienionych komórek organizacyjnych należą czynności zawarte w § 5 Regulaminu, także zadania powierzone odrębnymi poleceniami dyrektora lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
 3. W skład Biblioteki wchodzą następujące działy, referaty i samodzielne stanowiska pracy: Dział Głównego Księgowego, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Samodzielne Stanowisko Instruktora, Referat ds. Pracowniczych i Sekretariat, Referat ds. Gospodarczych.

§ 3

ZAKRES DZIAŁANIA DYREKTORA

Dyrektor podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, współpracuje z władzami administracyjnymi, organizacjami społecznymi oraz instytucjami.

 1. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za działalność Biblioteki w szczególności za:
  1. opracowanie i realizację planów działalności podstawowej i finansowej oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
  2. prawidłową organizację pracy,
  3. podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,
  4. przydzielanie spraw i czynności pracownikom na stanowiskach kierowniczych oraz samodzielnych,
  5. stosowanie zarządzeń, instrukcji, wytycznych i poleceń władz zwierzchnich,
  6. należyte gospodarowanie etatami i funduszem płac,
  7. prognozowanie i programowanie rozwoju sieci bibliotecznej,
  8. prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących,
  9. rozwój i upowszechnianie czytelnictwa,
  10. zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP oraz przeciwpożarowych,
  11. racjonalną gospodarkę Biblioteki,
 2. Dyrektor rozstrzyga i podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych w załączniku nr 3.
 3. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi: Dział Głównego Księgowego, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Samodzielne Stanowisko Instruktora, Referat ds. Pracowniczych i Sekretariat, Referat ds. Gospodarczych.

§ 4

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH

Na czele komórek organizacyjnych stoją kierownicy, którzy kierują ich pracą i odpowiadają przed dyrektorem za powierzony im majątek, właściwą organizację pracy oraz należyte wykonanie zadań objętych zakresem działania podporządkowanym im komórek.

Do kierownika należy:

 1. Organizowanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia.
 2. Nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków przez pracowników w zakresie zagadnień merytorycznych i dyscypliny pracy.
 3. Wydawanie poleceń służbowych podległym sobie pracownikom.
 4. Przygotowanie zakresów czynności dla podległych pracowników.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
 6. Przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w zakresie skarg i wniosków czytelników.
 7. Przygotowanie projektów zarządzeń dyrektora w zakresie należącym do właściwości komórki organizacyjnej.
 8. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności.
 9. Występowanie do dyrektora z wnioskami dotyczącymi awansowania, wyróżnienia, a także zwalniania i karania pracowników na zasadach określonych przepisami prawa pracy.
 10. Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników.
 11. Akceptacja wniosków urlopowych podległych pracowników.
 12. Udział w merytorycznych pracach danej komórki organizacyjnej zgodnie z indywidualnym zakresem czynności.
 13. Należyta współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki.
 14. Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami i przekazanie ich do wiadomości podległym pracownikom.
 15. Przestrzeganie zasad oszczędnego i efektywnego gospodarowania.
 16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

§ 5

ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH BIBLIOTEKI

 1. Dział Głównego Księgowego
   
  Dział ten zajmuje się obsługą finansowo - księgową Biblioteki. Kieruje nim Główny Księgowy. Stanowisko to jest pod względem hierarchii służbowej równorzędne stanowisku zastępcy dyrektora.

  Do zadań Działu należy:
  1. Prowadzenie gospodarki finansowej na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o aktualne przepisy o rachunkowości, o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych.
  2. Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych.
  3. Przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów oraz środków pieniężnych.
  4. Opracowywanie projektów planu finansowego.
  5. Sporządzenie sprawozdań i analiz ekonomiczno – finansowych.
  6. Kontrolowanie gospodarki materiałowej.
  7. Ewidencja środków trwałych.
  8. Sprawowanie finansowej kontroli wewnętrznej.
  9. Przedkładanie dyrektorowi okresowych analiz i informacji dotyczących realizacji planu finansowego.
  10. Opiniowanie sprawozdań i analiz dotyczących spraw finansowych sporządzanych przez inne komórki organizacyjne.
  11. Sporządzanie list: płac i wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych dla pracowników ( w tym m.in. zasiłków ).
  12. Współdziałanie z Wydziałem Finansowym Urzędu Miasta, Bankiem oraz Urzędem Skarbowym.
  13. Wydawanie dyspozycji oraz nadzorowanie odnośnie obsługi kasowej.
  14. Prowadzenie księgowości Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.
  15. Współdziałanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
    
 2. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
   
  Do zadań Działu należy:
  1. Ustalanie zasad doboru wszelkich materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętym kierunkiem gromadzenia oraz zaleceniami i zarządzeniami instytucji zwierzchnich, w tym zbiorów specjalnych.
  2. Uzupełnianie zbiorów Biblioteki Centralnej, jej sieci, drogą zakupu , dokonywanego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych, darów i wymiany.
  3. Ewidencja sumaryczna zbiorów.
  4. Ustalanie ilościowych i jakościowych kryteriów rozdziału nabywanych materiałów bibliotecznych; ich przekazywani poszczególnym placówkom w mieście.
  5. Katalogowanie zbiorów.
  6. Klasyfikacja zbiorów.
  7. Drukowanie inwentarzy oraz wykazów książek dla agend Centrali i filii.
  8. Opracowanie schematów katalogów rzeczowych w porozumieniu z Instruktorem
  9. Prenumerata czasopism.
  10. Właściwe gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zakup materiałów bibliotecznych.
  11. Uzgadnianie z Działem Głównego Księgowego stanów ilościowych i wartościowych zbiorów.
  12. Kierowanie pracą komisji skontrowych.
  13. Prowadzenie warsztatu pracy Działu, w tym katalogu dezyderatów.
  14. Udział w pracach Komisji do spraw Selekcji Zbiorów.
  15. Opracowanie wytycznych dotyczących melioracji katalogów i reklasyfikacji zbiorów w porozumieniu z Instruktorem.
  16. Przysposobienie techniczne zbiorów.
  17. Prowadzenie katalogu centralnego.
  18. Współudział w pracach komputeryzacyjnych prowadzonych w poszczególnych placówkach bibliotecznych.
    
 3. Samodzielne Stanowisko Instruktora
   
  Do zadań Instruktora należy: Udzielanie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów merytorycznych i organizacyjnych agend Centrali i filii, wskazywanie odpowiednich form i metod pracy oraz nadzorowanie funkcjonowania bibliotek.
  1. W zakresie obsługi sieci
   1. Współopracowywanie bieżących i perspektywicznych planów rozwoju sieci i jej modernizacji na terenie miasta.
   2. Współorganizowanie placówek nowych, po remontach, prace po likwidacji.
   3. Prowadzenie selekcji zbiorów w agendach Centrali i filiach.
   4. Opracowywanie statystyki GUS.
   5. Udział w pracach skontrowych.
   6. Współpraca z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w sprawie opracowania schematów katalogów rzeczowych oraz wytycznych dotyczących melioracji i reklasyfikacji katalogów.
  2. w zakresie instruktażu
   1. Instruktaż i kontrola w agendach Centrali i placówkach sieci, w zakresie organizacji zbiorów, udostępniania i pracy z czytelnikiem.
   2. Organizacja różnych form doskonalenia zawodowego dla pracowników.
   3. Organizacja praktyk dla nowo zatrudnionych pracowników oraz praktyk wakacyjnych dla uczniów i studentów.
   4. Rekrutacja na różnorodne formy doskonalenia zawodowego pracowników.
   5. Konsultacje w sprawach organizacji i działalności bibliotek innych typów na indywidualne zapotrzebowanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
   6. Inicjowanie i współdziałanie w organizacji form pracy oświatowej.
   7. Wskazywanie odpowiednich form i metod pracy.
   8. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, placówkami kulturalno - oświatowymi oraz organizacjami w zakresie upowszechniania czytelnictwa.
   9. Sporządzanie analiz dotyczących działalności Biblioteki i przeprowadzanie analiz czytelniczych.
   10. Prowadzenie Gabinetu Metodycznego.
   11. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu i działalności placówek sieci.
   12. Przygotowywanie materiałów do wystaw (opracowywanie scenariuszy wystaw centralnych, ocena scenariuszy wystaw i ekspozycji w placówkach).
     
 4. Referat ds. Pracowniczych i Sekretariat
   
  Do zadań referatu należy:
  1. Załatwianie formalności związanych z przyjmowaniem, awansowaniem, przeszeregowaniem, zwalnianiem, odznaczeniem, nagradzaniem i karaniem pracowników.
  2. Prowadzeniem akt osobowych pracowników.
  3. Prowadzenie dokumentacji ruchu służbowego.
  4. Kontrola dyscypliny pracy. 
  5. Załatwianie spraw ubezpieczeniowych, rentowych, wniosków o emeryturę oraz wydawanie zaświadczeń w związku z zatrudnieniem.
  6. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i przestrzeganie terminowości w załatwianiu skarg i wniosków pracowników.
  7. Prowadzenie sprawozdawczości GUS dotyczącej zatrudnienia.
  8. Prowadzenie sekretariatu.
  9. Prowadzenie archiwum zakładowego.
    
 5. Referat ds. Gospodarczych
   
  Do zadań referatu należy:
  1. Zaopatrywanie bibliotek w sprzęt, materiały i odzież ochronną dla pracowników obsługi oraz kontrola ich wykorzystania.
  2. Ewidencja środków trwałych amortyzowanych jednorazowo ( tzw. wyposażenie w użytkowaniu ).
  3. Zabezpieczenie ochrony mienia oraz kontrola oszczędnego gospodarowania energią i sprzętem.
  4. Organizacja transportu dla przewozu książek i sprzętu.
  5. Zabezpieczenie właściwej ochrony przeciwpożarowej obiektów.
  6. Zabezpieczenie odpowiednich warunków BHP, współpraca z Inspektorem BHP.
  7. Nadzór nad pracownikami obsługi w budynku Centrali.
  8. Prowadzenie obsługi kasowej Biblioteki i PKZP.
  9. Prowadzenie spraw socjalnych, zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MBP.

BIBLIOTEKA CENTRALNA I FILIE

BIBLIOTEKA CENTRALNA jest ośrodkiem koordynacyjnym dla sieci bibliotecznej obsługującej teren miasta. Do jej zadań należy:

 • Kompletowanie zbiorów dla całej sieci, ich opracowanie, działalność instrukcyjno - metodyczna i informacyjno - bibliograficzna, opieka kadrowa, księgowa, zaopatrzeniowa i lokalowa.
 • Biblioteka Centralna inicjuje i realizuje współpracę międzybiblioteczną w imieniu całej sieci, prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne dla wszystkich placówek i agend.
 • Zadaniem Biblioteki Centralnej w zakresie udostępniania jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy w której działa oraz nietypowych (poszerzonych ) potrzeb czytelniczych mieszkańców całego miasta.
 • W skład agend udostępniania Biblioteki Centralnej wchodzą:
  • Wypożyczalnia Centralna
  • Czytelnia Naukowa i Czasopism
 • Wypożyczalnia centralna i czytelnia naukowa i czasopism są przystosowane do obsługi czytelników powyżej lat 15.

Czytelnia Naukowa i Czasopism – informatorium

Do zadań należy:

 1. Gromadzenie, ewidencja i udostępnianie materiałów bibliotecznych stanowiących warsztat bibliograficzny czytelni.
 2. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych użytkownikom indywidualnym i zbiorowym – bibliotekom własnej sieci, innym bibliotekom i organizacjom.
 3. Prowadzenie katalogów i kartotek pomocniczych.
 4. Sporządzanie zestawów bibliograficznych dla potrzeb czytelników, bibliotek, instytucji, organizacji.
 5. Prowadzenie stałego punktu informacyjnego przy katalogu Biblioteki Centralnej.
 6. Propagowanie zbiorów Biblioteki oraz zakresu i rozwoju świadczonych usług, w szczególności przez:
  1. opracowanie informacji dla prasy, radia itp.,
  2. obsługę wycieczek zbiorowych w Bibliotece Centralnej, prowadzenie lekcji bibliotecznych i innych zajęć z zakresu bibliografii i informacji,
  3. przygotowanie materiałów do wystaw bibliotecznych organizowanych na terenie Biblioteki i pozanią nią,
  4. opracowanie materiałów popularyzujących Bibliotekę i jej działalność (informatory, foldery, wkładki do książek, afisze, ogłoszenia itp.).
 7. Prowadzenie doskonalenia zawodowego bibliotekarzy w zakresie bibliografii, katalogów rzeczowych, służby informacyjnej i dokumentacji.
 8. Realizacja praktyk studentów bibliotekoznawstwa oraz innych kierunków studiów w zakresie zagadnień objętych zadaniami działu.
 9. Utrzymywanie kontaktu z innymi ośrodkami inforamcyjno - bibliograficznymi w mieście na terenie kraju w zakresie koordynacji działalności, współudziału w pracach bibliograficznych, wymiany materiałów i opracowań, wymiany doświadczeń itp.

Filia biblioteczna

Filia biblioteczna stanowi komórkę organizacyjną Biblioteki Centralnej zlokalizowaną poza jej obrębem; służy przede wszystkim mieszkańcom dzielnicy, w której działa.

Filia może składać się z wypożyczalni lub wypożyczalni i czytelni, jak również z wypożyczalni i czytelni dla dorosłych czytelników oraz wypożyczalni i czytelni dla dzieci ( od działu dla dzieci ) lub innych, specjalistycznych oddziałów.

Do podstawowych zadań agend udostępniania Biblioteki Centralnej oraz filii należy:

 1. W zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów
   
  1. Zbieranie i opiniowanie dezyderatów czytelniczych i przekazywanie ich Działowi Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
  2. Przyjmowanie książek z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz innego rodzaju nabytku.
  3. Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz stosownej dokumentacji.
  4. Przygotowanie techniczne zbiorów.
  5. Bieżąca akcesja czasopism.
  6. Prowadzenie katalogów oraz kartotek pomocniczych i ich melioracja.
  7. Wycofywanie książek wg zaleceń Komisji ds. Selekcji Zbiorów.
    
 2. W zakresie udostępniania
   
  1. Rejestracja czytelników.
  2. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i na miejscu w czytelni.
  3. Dopożyczanie i wypożyczanie zbiorów z placówek własnej sieci.
  4. Udzielanie doraźnej informacji, udzielanie informacji indywidualnych i zbiorowych oraz ich ewidencja.
  5. Organizowanie i prowadzenie upowszechniania czytelnictwa. 
  6. Przygotowanie księgozbioru dla punktów bibliotecznych i jego wymiana.
  7. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki.
  8. Współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz oświatowymi.
    
 3. W zakresie administracji
   
  1. Prowadzenie dziennika statystycznego, sporządzanie sprawozdań statystycznych miesięcznych i rocznych GUS.
  2. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności agendy (filii).
  3. Prowadzenie postępowania o zwrot książek od czytelników.
  4. Pobieranie opłat regulaminowych, prowadzenie kasy zgodnie z przepisami finansowymi.
  5. Kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej, sporządzanie wykazów i przekazywanie ich do dalszego załatwienia.
  6. Bieżąca konserwacja zbiorów.
  7. Zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń agendy (filii), przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych.
  8. Zgłaszanie wniosków w sprawach awarii oraz naprawy sprzętu i urządzeń.
  9. Troska o estetykę agendy (filii).

§ 6

PRZEPISY KOŃCOWE.

Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Chorzów, dnia 30 czerwca 2008 roku.

Dokument utworzony dnia: 2018-01-25 10:06:09
Ostatnia modyfikacja dnia: 2019-01-10 07:33:46
Liczba wyswietleń dokumentu: 2925
Wprowadził(a): Lidia Kwietniowska

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE