Chorzów: Dostawa książek - nowości i wznowień wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, realizowana sukcesywnie w 2013 r.
Numer ogłoszenia: 101184 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna , ul. J. Sobieskiego 8, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 2413848, faks 032 2410784.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek - nowości i wznowień wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, realizowana sukcesywnie w 2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa książek - nowości i wznowień wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, realizowana sukcesywnie w 2013 r. Kod CPV: 22113000-5 Książki biblioteczne, 32353000-2 Nagrania dźwiękowe. 2.Dostawa winna obejmować nowości i wznowienia z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej oraz naukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane w 2013 r. przez wydawnictwa, z którymi Wykonawca współpracuje w bieżącym roku, a wśród których musi dysponować pełną ofertą następujących oficyn wydawniczych: Akapit Press - Łódź, Amber - Warszawa, Arkady - Warszawa, Bellona - Warszawa, Biblioteka Narodowa - Warszawa, Czarna Owca - Warszawa, Czarne - Wołowiec, Czytelnik - Warszawa, Fabryka Słów - Lublin, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne - Gdańsk, Greg - Kraków, Helion - Gliwice, Iskry - Warszawa, Kobra - Warszawa, Książnica - Katowice, Księgarnia Św.Jacka -Katowice, Literatura Wydawnictwo - Łódź, Media Rodzina - Poznań, Muza SA - Warszawa, Nasza Księgarnia - Warszawa, Noir Sur Blanc - Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy - Warszawa, Papilon - Warszawa, Pascal Wydawnictwo - Bielsko Biała, Polskie Wydawnictwa Encyklopedyczne Polwen - Radom, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne - Warszawa, Powergraph - Warszawa, Prószyński Media S-ka z o.o. - Warszawa, Publicat - Poznań, Rebis - Poznań, Siedmioróg - Wrocław, Sonia Draga - Katowice, Świat Książki - Warszawa, Videograf II - Katowice, Wolters Kluwer Polska - Warszawa, Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz - Gdańsk, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - Warszawa, Wydawnictwo Dolnoślaskie - Wrocław, Wydawnictwo Literackie - Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar - Warszawa, Wydawnictwo Otwarte - Kraków, Wydawnictwo Poznańskie - Poznań, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis - Warszawa, Wydawnictwo WAM - Kraków, Wydawnictwo W.A.B. - Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wrocław, Zielona Sowa - Kraków, Znak - Kraków, Zysk i s-ka - Poznań, 3. W zakresie realizacji dostaw przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) dostarczania książek i wydawnictw poprzez zamówienia składane przez Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy (odpowiedniego formularza z funkcją koszyk, zamawiam, itp.), umożliwiającej dostęp Zamawiającemu do danych o książkach i wydawnictwach (autor, tytuł, rok wydania, okładka, cena) b) realizowania zamówień w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówienia, c) dostarczania zamówionych egzemplarzy zgodnie ze złożonym zamówieniem do Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w siedzibie Biblioteki przy ul.J.Sobieskiego 8 (III piętro), w godzinach pomiędzy 8.00 a 14.00, d) dostarczania zamówionych książek własnym transportem i na własny koszt, e) uzupełniania wszelkich braków ilościowych i jakościowych w dostarczanych książkach w terminie14 dni od dnia złożenia reklamacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5, 32.35.30.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

FORMULARZ OFERTY - Załącznik nr 1 do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy o współpracy - Załącznik nr 4 do SIWZ, Uzupełniony Załącznik nr 5 do SIWZ, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (podpisującego ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentów wymienionych w częci VIII, ust.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biblioteka.chorzow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna, ul.J.Sobieskiego 8, 41-500 Chorzów, sekretariat, pok.nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul.J.Sobieskiego 8, 41-500 Chorzów, sekretariat, pok.nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie