•  Organ kontroli:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie
•  Temat kontroli:
-  prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych
   składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład  oraz zgłaszanie do ubezpieczeń
   społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
-  ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń
   oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
-  prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne
   i rentowe,
-  wystawianie zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
•  Data kontroli:
25.10.2012 r. -14.11.2012 r.
•  Zalecenia pokontrolne:
-  Protokół przyjęcia wyjaśnień z dnia 08.11.2012r.
-  Protokół kontroli z dnia 14.11.2012r.