REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Chorzowie

 § 1  PRAWO  KORZYSTANIA

1.  Prawo korzystania z wypożyczalni jest powszechne i przysługuje każdemu zainteresowanemu na  zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
2.  Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.  
3.  Przy zapisie osoba zainteresowana uzyskaniem statusu czytelnika powinna: 
a) zapoznać się z obowiązującym regulaminem
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania zasad regulaminu
c) okazać bibliotekarzowi dowód osobisty.
4.  Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i kartę zapisu podpisują rodzice lub pełnoletni poręczyciele.
5.  Przy przerejestrowaniu – w nowym roku kalendarzowym - czytelnik  jest zobowiązany okazać dowód osobisty, w celu potwierdzenia lub aktualizacji danych na karcie zapisu.
6.  Czytelnik obowiązkowo i niezwłocznie winien zgłaszać wszelkie zmiany danych wyszczególnionych w karcie zapisu.
7.  Czytelnik  korzystający  z  wypożyczalni  z  wolnym  dostępem  do  półek  pozostawia wierzchnie okrycie, torbę, teczkę lub plecak w szatni albo w  miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
8.  W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni.
9.  W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania telefonów komórkowych.

§ 2  WYPOŻYCZANIE

1.  Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 2 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2.  Biblioteka może dokonać prolongaty terminu zwrotu wypożyczonej książki pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników ( np. książki objęte wykazem lektur szkolnych ).
3.  Na prośbę czytelnika Biblioteka może dokonać rezerwacji książki aktualnie wypożyczonej przez innego czytelnika.
4. Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii Biblioteki znajduje się poszukiwana przez niego książka.
5. Jeżeli poszukiwana przez czytelnika książka znajduje się w zasobach  innej  biblioteki  może  ona  na prośbę czytelnika  zostać sprowadzona i udostępniona na miejscu w Czytelni Naukowej przy ul.J.Sobieskiego 8. Czytelnik pokrywa koszty sprowadzonych i odsyłanych dzieł oraz koszty korespondencji.
6.  Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
7.  Dyżurujący bibliotekarz zobowiązany jest do udzielania  rzetelnej  informacji o księgozbiorze, pomocy w doborze lektury, korzystaniu z  katalogów kartkowych i elektronicznych oraz posługiwaniu się wydawnictwami informacyjnymi.

§ 3  POSZANOWANIE  I  ZABEZPIECZENIE  KSIĄŻEK

1.  Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2.  Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania równa się aktualnej cenie antykwarycznej danej książki. Jeśli zagubiona lub zniszczona  książka posiada oprawę introligatorską dolicza się koszt oprawy wg aktualnego cennika introligatorskiego. Na sumy wpłacone tytułem  odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
3.  Czytelnik, za zgodą i w porozumieniu z kierownikiem wypożyczalni, może dostarczyć za zagubioną lub zniszczoną książkę inną, ale niemniejszej wartości i przydatną Bibliotece.
4.  Przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych  do  nabycia, czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny, stanowiący dowód zawarcia umowy użyczenia (zgodnie z art. 714-719 kodeksu cywilnego).
5.  W  przypadku zagubienia lub zniszczenia książki o dużej wartości  wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni.
6.  Czytelnikowi, który nie dba o powierzone mu książki może zostać  ograniczona czasowo lub na stałe liczba wypożyczonych woluminów
do 1 egzemplarza.

§ 4  PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1.   Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 pkt 1 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,50 zł od jednej książki za  każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
2.   Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa koszt wysyłki.
3.   Jeżeli czytelnik, mimo monitów wysyłanych przez Bibliotekę, uchyla  się  od obowiązku zwrotu książek,  naprawienia  szkody,  uregulowania zadłużenia z tytułu kar, Biblioteka będzie dochodzić swoich roszczeń w drodze postępowania cywilnoprawnego.

§ 5  SKARGI  I  WNIOSKI

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 6  PRZEPISY  KOŃCOWE

Czytelnik nie stosujący się do przepisów  niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.
Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki na wniosek kierownika placówki w oparciu o analizę zachowań czytelnika.