REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI

MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  w  Chorzowie

                                     

§ 1  PRAWO  KORZYSTANIA

 

1.  Prawo korzystania z wypożyczalni jest powszechne i przysługuje każdemu zainteresowanemu na  zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

2.   Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.  

3.  Przy zapisie osoba zainteresowana uzyskaniem statusu czytelnika powinna: 

a)      zapoznać się z obowiązującym regulaminem

b)      wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania zasad regulaminu

c)      okazać bibliotekarzowi dowód osobisty.

4.  Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i kartę zapisu podpisują rodzice lub pełnoletni poręczyciele.

5.  Przy  przerejestrowaniu – w  nowym  roku  kalendarzowym - czytelnik  jest  zobowiązany  okazać  dowód  osobisty,  w  celu potwierdzenia lub aktualizacji danych na karcie zapisu.

6.  Czytelnik obowiązkowo i niezwłocznie winien zgłaszać wszelkie zmiany danych wyszczególnionych w karcie zapisu.

7.  Czytelnik  korzystający  z  wypożyczalni  z  wolnym  dostępem  do  półek  pozostawia wierzchnie okrycie, torbę, teczkę lub plecak w szatni albo w  miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

8.  W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni.

9.  W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania telefonów komórkowych.

 

§ 2  WYPOŻYCZANIE

 

1.  Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 2 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

2.  Biblioteka może dokonać prolongaty terminu zwrotu wypożyczonej książki pod warunkiem, że nie ma  na  nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników ( np. książki objęte wykazem lektur szkolnych ).

3.  Na prośbę czytelnika Biblioteka może dokonać rezerwacji książki aktualnie wypożyczonej przez innego czytelnika.

4.  Czytelnik  może  otrzymać  informację,  w  której  z  najbliższych  filii  Biblioteki  znajduje się  poszukiwana  przez  niego  książka.

5.  Jeżeli  poszukiwana  przez  czytelnika  książka  znajduje  się  w  zasobach  innej  biblioteki  może  ona  na prośbę czytelnika  zostać sprowadzona i udostępniona na miejscu w Czytelni Naukowej przy ul.J.Sobieskiego 8. Czytelnik pokrywa koszty sprowadzonych i odsyłanych dzieł oraz koszty korespondencji.

6.  Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.

     Jemu też zwraca wypożyczone książki.

7.  Dyżurujący  bibliotekarz  zobowiązany  jest  do  udzielania  rzetelnej  informacji  o  księgozbiorze,  pomocy  w  doborze  lektury,   korzystaniu z  katalogów  kartkowych  i  elektronicznych oraz posługiwaniu się wydawnictwami  informacyjnymi.

 

 

§ 3  POSZANOWANIE  I  ZABEZPIECZENIE  KSIĄŻEK

 

1.  Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2.  Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość  odszkodowania  równa się aktualnej cenie antykwarycznej danej książki. Jeśli zagubiona  lub  zniszczona  książka  posiada oprawę introligatorską  dolicza  się koszt oprawy  wg aktualnego cennika introligatorskiego. Na  sumy  wpłacone  tytułem  odszkodowania  Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

3.  Czytelnik, za zgodą  i w  porozumieniu z  kierownikiem  wypożyczalni, może dostarczyć za zagubioną lub  zniszczoną  książkę  inną,  ale  nie

     mniejszej wartości i przydatną Bibliotece.

4.  Przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych  do  nabycia, czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny, stanowiący dowód zawarcia umowy użyczenia (zgodnie z art. 714-719 kodeksu cywilnego).

5.  W  przypadku zagubienia lub zniszczenia książki o dużej wartości  wysokość odszkodowania  ustala  kierownik  wypożyczalni.

6.  Czytelnikowi, który nie dba o powierzone mu książki  może  zostać  ograniczona  czasowo lub na  stałe  liczba wypożyczonych  woluminów

      do 1 egzemplarza.

 

§ 4  PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 

1.   Za przetrzymywanie książek ponad termin określony  w  § 2 pkt 1 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości  0,50 zł od jednej książki  za  każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.

2.   Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa koszt wysyłki.

3.   Jeżeli czytelnik, mimo monitów wysyłanych przez Bibliotekę, uchyla  się  od obowiązku zwrotu książek,  naprawienia  szkody,  uregulowania zadłużenia z tytułu kar, Biblioteka będzie dochodzić swoich roszczeń w drodze postępowania cywilnoprawnego.

 

§ 5  SKARGI  I  WNIOSKI

 

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

 

§ 6  PRZEPISY  KOŃCOWE

 

Czytelnik nie stosujący się do przepisów  niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki na wniosek kierownika placówki w oparciu o analizę zachowań czytelnika.