STATUT
MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ
w Chorzowie

I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie, zwana dalej „Biblioteką” jest instytucją kultury i działa na podstawie:
- uchwały Nr XLVII/315/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 18.11.1992 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury w formie zakładu budżetowego o nazwie „Miejska Biblioteka Publiczna”,
- ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 21.01.2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej  ( Dz.U. Nr 12 poz. 136),
- niniejszego statutu.

§ 2
Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest miasto Chorzów.

§ 3
Organizatorem Biblioteki jest miasto Chorzów, które zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymogom współczesności.

§ 4
Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta w Chorzowie pod numerem 2.

§ 5
Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6
1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Biblioteki sprawuje Rada Miejska i Zarząd Miasta Chorzów w ramach swoich kompetencji.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach, pełniąca w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

§ 7
Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej, zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie, a w otoku napis „Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie”


II CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta.

§ 8
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i jego społeczności,
- gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznej,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej i publicznej na terenie miasta,
- udostępnienie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych,
- tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,
- organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,
- współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta i użytkowników Biblioteki,
- ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

§ 9
Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności miasta i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

III ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 10
1. Dyrektor zarządza i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz oraz posiada obowiązki i uprawnienia pracodawcy.
2. Dyrektor działa i podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta.
4. Wyłonienie kandydata na dyrektora Biblioteki może nastąpić w drodze konkursu zgodnie z kryteriami i trybem określonym przez Radę Miejską.

§ 11
1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością.
2. Dyrektor i pracownicy działalności podstawowej oraz administracji winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i wykonywanych zadań.

§ 12
1. Stosunki pracy z pracownikami nawiązuje i rozwiązuje dyrektor.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustala regulamin wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.

§ 13
W sprawach pracowniczych i socjalnych dyrektor współdziała z organizacjami związkowymi ustalonymi ustawą o związkach zawodowych.

§ 14
Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych oraz filii bibliotecznych ustala regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Biblioteki, po zaopiniowaniu przez Zarząd Miasta Chorzów.

§ 15
1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2. W skład Biblioteki wchodzą:

1) Biblioteka Centralna   ul.Sobieskiego 8
2) Filia Nr 1 ul.Główna 21
3) Filia Nr 2 ul.Ryszki 11/13
4) Filia Nr 3 ul.Kasprowicza 2
5) Filia Nr 4 pl.Waryńskiego 4
6) Filia Nr 5 pl.Mickiewicza 4
7) Filia Nr 6 ul.Wita Hankego 6
8) Filia Nr 8 ul. Styczyńskiego 17
9) Filia Nr 9 ul.Prusa 7
10) Filia Nr 14 ul.Opolska 4
11) Filia Nr 15 ul.Tuchana 7
12) Filia Nr 16 ul.Strzelców Bytomskich 11
13) Filia Nr 18 ul.Gwarecka 2
14) Filia Nr 19 ul.Sienkiewicza 3

§ 16
Połączenie lub podział oraz likwidacja Biblioteki może nastąpić na mocy uchwały Rady Miejskiej.

IV ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 17
1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora.
3. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach  określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o aktualne przepisy o rachunkowości, o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych.

§ 18
1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Biblioteki są:
- wpływy uzyskane z prowadzonej działalności oraz najmu,
- dotacje z budżetu miasta,
- dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy   z innych źródeł.
3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Miejska.

§ 19
1. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz  instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.
2. Biblioteka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 20
Ujemny wynik finansowy Biblioteka pokrywa we własnym zakresie.

V GOSPODARKA MIENIEM

§ 21
Biblioteka odpowiada za majątek własny i powierzony mu przez Miasto, którym zarządza z należną starannością, poprzez m.in.:
1. prowadzenie własnej ewidencji mienia,
2. przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. dokonywanie określonych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. zapobieganie dekapitalizacji majątku.

VI PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22
1. Statut Biblioteki nadaje Rada Miejska.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu dokonuje się na zasadach i w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.