Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.biblioteka.chorzow.pl


Chorzów: Dostawa książek - nowości i wznowień wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, realizowana sukcesywnie do 30.11.2016r.
Numer ogłoszenia: 156759 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna , ul. J. Sobieskiego 8, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 2413848, faks 032 2410784.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek - nowości i wznowień wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, realizowana sukcesywnie do 30.11.2016r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa książek - nowości i wznowień wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, realizowana sukcesywnie do 30.11.2016 roku.Kod CPV: 22113000-5 Książki biblioteczne, 32353000-2 Nagrania dźwiękowe. 2.Dostawa winna obejmować nowości i wznowienia z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej oraz naukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane w 2016 r. przez wydawnictwa, z którymi Wykonawca współpracuje w bieżącym roku, a wśród których musi dysponować pełną ofertą następujących oficyn wydawniczych:Akapit Press-Łódź, Amber-Warszawa, Arkady-Warszawa,Bellona-Warszawa,Czarna Owca-Warszawa,Czarne-Wołowiec,Czytelnik-Warszawa,Dwie Siostry-Warszawa,Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne-Gdańsk,Greg-Kraków,Helion-Gliwice,Iskry-Warszawa,Jaguar- Warszawa,Książnica-Katowice,Księgarnia Św.Jacka-Katowice,Literatura-Łódź,Media Rodzina-Poznań,Muza SA-Warszawa,Nasza Księgarnia-Warszawa,Noir Sur Blanc-Warszawa,Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne-Gdynia,Państwowy Instytut Wydawniczy-Warszawa, Papilon-Warszawa,Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne-Warszawa,Prószyński Media S-ka z o.o.-Warszawa,Rebis-Poznań,Sonia Draga- Katowice,Szara Godzina-Katowice,Videograf II-Katowice,Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz-Gdańsk,Wydawnictwo Dolnośląskie-Wrocław,Wydawnictwo Literackie-Kraków,Wydawnictwo Otwarte-Kraków,Wydawnictwo Poznańskie-Poznań,Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich-Warszawa,Wydawnictwo WAM-Kraków,Wydawnictwo W.A.B.-Warszawa,Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wrocław,Zielona Sowa-Kraków,Znak-Kraków,Zysk i s-ka-Poznań,3.W zakresie realizacji dostaw przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:a)dostarczania książek i wydawnictw poprzez zamówienia składane przez Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy ( odpowiedniego formularza z funkcją koszyk, zamawiam, itp.),umożliwiającej dostęp Zamawiającemu do danych o książkach i wydawnictwach (autor , tytuł, rok wydania,okładka, cena),b) realizowania zamówień w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówienia,c)dostarczania zamówionych egzemplarzy zgodnie ze złożonym zamówieniem do Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w siedzibie Biblioteki przy ul.J.Sobieskiego 8 (III piętro), w godzinach pomiędzy 8.00 a 14.00,d)dostarczania zamówionych książek własnym transportem i na własny koszt,e)uzupełniania wszelkich braków ilościowych i jakościowych w dostarczanych książkach w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5, 32.35.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

FORMULARZ OFERTY-Załącznik nr 1 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o współpracy - Załącznik nr 4 do SIWZ. Uzupełniony Załącznik nr 5 do SIWZ. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (podpisującego ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentów wymienionych w części VIII, ust. 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biblioteka.chorzow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. J.Sobieskiego 8 , 41-500 Chorzów, sekretariat, pok. nr 15..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. J.Sobieskiego 8 , 41-500 Chorzów, sekretariat, pok. nr 15..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie