Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie jest jednostką organizacyjną miasta Chorzów - samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały XLVII/315/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 18 listopada 1992 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie działa na podstawie uchwały Nr XXXI/536/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz właściwych przepisów prawa.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Chorzowie pod numerem Ks.Rej.Nr 2 w dniu 18 XI 1992 r.