REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  w  Chorzowie

 

§ 1  PRAWO  KORZYSTANIA

1. Prawo korzystania z wypożyczalni jest powszechne i przysługuje każdemu zainteresowanemu na  zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie osoba zainteresowana uzyskaniem statusu czytelnika powinna:

a)  zapoznać się z obowiązującym regulaminem

b)  wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania zasad regulaminu

c)   okazać bibliotekarzowi dowód osobisty.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i kartę zapisu podpisują rodzice lub pełnoletni poręczyciele.

5. Przy przerejestrowaniu – w nowym roku kalendarzowym - czytelnik jest zobowiązany okazać dowód  osobisty, w celu potwierdzenia lub aktualizacji danych w karcie zapisu.

6. Czytelnik obowiązkowo i niezwłocznie winien zgłaszać wszelkie zmiany danych wyszczególnionych w karcie zapisu.

7. Czytelnik korzystający z wypożyczalni z wolnym dostępem do półek pozostawia wierzchnie okrycie, torbę, teczkę lub plecak w szatni albo w  miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

8. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni.

9.  W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania telefonów komórkowych.

 

§ 2  WYPOŻYCZANIE

1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 2 woluminy na okres nie dłuższy niż 1miesiąc.

2.  Biblioteka może dokonać prolongaty terminu zwrotu wypożyczonej książki pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników (np. książki objęte wykazem lektur szkolnych ).

3.  Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt.1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie  poszukiwane  pozycje /np. książki objęte wykazem  lektur szkolnych/.

4.  Na prośbę czytelnika Biblioteka może dokonać rezerwacji książki aktualnie wypożyczonej przez innego czytelnika.

5. Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii Biblioteki znajduje się poszukiwana przez niego książka.

6. Jeżeli poszukiwana przez czytelnika książka znajduje się w zasobach innej biblioteki może ona na  prośbę czytelnika zostać sprowadzona i udostępniona na miejscu w Czytelni Naukowej przy ul.J.Sobieskiego 8. Czytelnik pokrywa koszty sprowadzonych i odsyłanych dzieł oraz koszty korespondencji.

7.  Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

8.Dyżurujący bibliotekarz zobowiązany jest do udzielania rzetelnej informacji o księgozbiorze, pomocy  w doborze lektury, korzystaniu z katalogów kartkowych i elektronicznych oraz posługiwaniu się wydawnictwami  informacyjnymi.

 

§ 3  POSZANOWANIE  I  ZABEZPIECZENIE  KSIĄŻEK

1.  Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i  dobrem kultury narodowej. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość  odszkodowania równa się aktualnej cenie rynkowej lub antykwarycznej danej książki. Jeśli zagubiona  lub zniszczona  książka posiada oprawę introligatorską dolicza się koszt oprawy wg aktualnego cennika introligatorskiego. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje  czytelnikowi pokwitowanie. 3. Czytelnik, za zgodą i w porozumieniu z kierownikiem wypożyczalni, może dostarczyć za zagubioną lub zniszczoną  książkę  inną, ale nie mniejszej wartości i przydatną Bibliotece. 4. Przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia, czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny, stanowiący dowód zawarcia umowy użyczenia (zgodnie z art. 714 - 719 kodeksu cywilnego).

5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki o dużej wartości wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni.

6.  Czytelnikowi, który nie dba o powierzone mu książki może zostać ograniczona czasowo lub na stałe liczba wypożyczonych woluminów do1egzemplarza.

 

§ 4  PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1.Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 pkt 1 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,50 zł od jednej książki za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa koszt wysyłki.

3. Jeżeli czytelnik, mimo monitów wysyłanych przez Bibliotekę, uchyla się od obowiązku zwrotu książek, naprawienia szkody, uregulowania zadłużenia z tytułu kar, Biblioteka będzie dochodzić swoich roszczeń w drodze postępowania cywilnoprawnego.

 

§ 5  SKARGI  I  WNIOSKI

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

 

§ 6  PRZEPISY  KOŃCOWE

 

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki na wniosek kierownika placówki w oparciu o analizę zachowań czytelnika.